Bạn có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe miễn phí (đôi khi vài nơi còn gọi là bảo hiểm không đồng) hoặc giá rẻ ở Houston/Texas thông qua một số chương trình: Obamacare (đôi khi được gọi Bảo hiểm Obamacare), bảo hiểm ngắn hạn hoặc hỗ trợ trong giai đoạn thảm họa. Bạn cũng có thể nhận được bảo hiểm từ một chương trình nào đó do chính phủ tài trợ như: Medicaid hoặc Chương trình Bảo hiểm Y tế cho Trẻ em (CHIP).

Cần biết là Obamacare không phải là bảo hiểm sức khỏe, nó là chương trình trợ cấp tài chính để mua bảo hiểm sức khỏe cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.
Trước đây, trợ cấp Obamacare dựa trên thu nhập và quy mô của gia đình bạn, chú ý là chương trình này không dựa trên tình trạng việc làm của bạn. Vì vậy, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để tiết kiệm chi phí bảo hiểm sức khỏe với Obamacare ngay cả khi bạn đang thất nghiệp hoặc đang có việc làm. Bạn có thể báo cáo thu nhập dự kiến của mình từ trợ cấp thất nghiệp khi nộp đơn xin bảo hiểm.
Tuy nhiên, gần đây với Kế hoạch Giải cứu người Mỹ của Tổng thống Biden (American Rescue Plan) thì những thay đổi lớn đang được thực hiện với các khoản trợ cấp và cách tính trợ cấp mới đã được đưa ra. Trước năm 2021, hộ gia đình của bạn có thể chiếm tới 400% mức nghèo của liên bang (FPL) để đủ điều kiện nhận trợ cấp. Số tiền bạn nhận được thay đổi theo quy mô hộ gia đình, như được thấy trong biểu đồ này cho các khoản trợ cấp năm 2020, bên dưới:

Thu nhập hộ gia đình để hưởng tối đa trợ cấp Obamcare cho năm 2020

1 person $51,040
2 people $68,960
3 people $86,880
4 people $104,800
5 people $122, 770
6 people $140,640
7 people $158,560
8 people $176,480

 

Nhưng với chương trình mới thì cách tính trên đã thay đổi, và sẽ áp dụng ít nhất trong hai năm tới. Cách tính mới sẽ không còn dựa trên biểu đồ hỗ trợ tối đa theo qui mô gia đình như ở trên nữa mà thay vào đó, các hộ gia đình dự kiến sẽ đóng góp không quá 8,5% thu nhập hàng năm của họ cho chi phí bảo hiểm sức khỏe.

Để biết về cách tính mới ảnh hưởng như thế nào đến chi phí bảo hiểm sức khỏe của bạn vui lòng liên hệ với chuyên viên bảo hiểm có chứng chỉ hành nghề của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ.