Trong bảo hiểm, để giải quyết một Yêu cầu bồi thường – Claim – cho bảo hiểm Nhà, bảo hiểm Xe, bảo hiểm sức khỏe …, hãng bảo hiểm phải trãi qua qui trình: tiếp nhận, xem xét, kiểm tra, đối chiếu, đánh giá thiệt hại và xác định mức bồi thường…. Mọi qui trình đều cần nhân sự, thời gian …, và một hệ thống xử lý. Điều đó có nghĩa là cần một chi phí nhất định cho việc xử lý một claim và nếu những claim có giá trị bồi thường nhỏ $5-$100 thì xem như hãng bảo hiểm lỗ trong vận hành.

Vì thế deductible được lập ra nhằm giúp hạn chế nhũng claim giá trị nhỏ, giúp giảm chi phí xử lý cho hãng bảo hiểm. Mặt khác để khuyến khích khách hàng chọn những plan có deductible, hãng bảo hiểm sẽ giảm premium (phí bảo hiểm) cho các plan đó.

Others:
Bảo hiểm sức khỏe, các thông tin cần biết