Bắt đầu với các khái niệm cơ bản về Medicare

Đảm bảo chương trình này phù hợp bằng cách xem xét các khái niệm cơ bản

Original Medicare được chính phủ liên bang cung cấp và đài thọ một số chi phí nằm viện (Phần A) và các lần thăm khám với bác sĩ (Phần B), nhưng không đài thọ tất cả các chi phí. Chương trình không bao gồm khoản đài thọ thuốc kê theo toa(Phần D). Mặc dù quý vị không được yêu cầu ghi danh vào Phần D, nhưng có khoản tiền phạt 1% lệ phí bảo hiểm trung bình hàng tháng cho mỗi tháng quý vị ghi danh trễ. Khoản này phải được thanh toán hàng tháng miễn là khi quý vị còn ghi danh vào Phần D. Tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị, quý vị có thể muốn thêm nhiều khoản đài thọ hơn.

Các lựa chọn của quý vị để có thêm khoản đài thọ:

LỰA CHỌN 1

LỰA CHỌN 2

Thêm một phần hay cả hai phần sau đây vào chương trình Original Medicare:

Chọn chương trình Medicare Advantage:

Medicare Made ClearTM được mang đến cho quý vị qua UnitedHealthcare®

Đây là chương trình của Tổ chứcc nhà chăm sóc sứcc khỏe ưu tiên khu vực (Regional Preferred Provider Organization, RPPO) Medicare Advantage Phần C

Chương trình của quý vị là chương trình của Tổ chức nhà chăm sóc sức khỏe ưu tiên khu vực (Regional Preferred Provider Organization, RPPO).
Với chương trình này, quý vị có quyền tiếp cận với mạng lưới bao gồm các bác sĩ và bệnh viện địa phương. Ngoài ra, quý vị có thể thăm khám với bất kỳ nhà chăm sóc sức khỏe nào khác bên ngoài mạng lưới toàn quốc tham gia Medicare và chấp nhận chương trình. Quý vị có thể thanh toán tiền đồng trả hoặc tiền đồng bảo hiểm cao hơn khi quý vị thăm khám với một nhà chăm sóc sức khỏe ngoài mạng lưới.

Dưới đây là cách thức chương trình RPPO của quý vị hoạt động.

  Lựa chọn một nhà chăm sóc sức khỏe chính (primary care provider, PCP) từ mạng lưới.
Cần phải lựa chọn một PCP từ mạng lưới khi quý vị ghi danh vào chương trình này. Tuy nhiên, quý vị không bị hạn chế với PCP này. Quý vị có thể thăm khám với bất cứ PCP nào trong hoặc ngoài mạng lưới. PCP của quý vị có thể giám sát và giúp quản lý việc chăm sóc của quý vị, nhưng quý vị không cần giấy giới thiệu từ PCP để thăm khám với các bác sĩ trong hoặc ngoài mạng lưới.

Quý vị có khoản đài thọ cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu.
Các dịch vụ cấp cứu và Dịch vụ cần thiết khẩn cấp được đài thọ cho dù quý vị có đi đến bất cứ nơi đâu.

Áp dụng một giới hạn chi phí tự trả cho mỗi năm chương trình.
Ngay khi quý vị đạt đến giới hạn đó, chương trình sẽ trả 100% chi phí trong tương lai cho các dịch
vụ được đài thọ.

Quý vị có lựa chọn linh hoạt về nhà chăm sóc sức khỏe

Bảng dưới đây cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi quý vị sử dụng các nguồn lực trong mạng lưới so với ngoài mạng lưới trong chương trình này.

Trong mạng lưới Ngoài mạng lưới
Liệu bác sĩ hoặc bệnh viện đó
có chấp nhận chương trình của
tôi không?
Có Các nhà chăm sóc sức khỏe có
lựa chọn chấp nhận chương
trình.
Chương trình này có yêu cầu
giấy giới thiệu để thăm khám
với một Chuyên gia hoặc nhà
chăm sóc sức khỏe khác không?
Không Không
Tôi sẽ thanh toán những gì cho
các dịch vụ được đài thọ?
Quý vị thanh toán tiền đồng trả
hoặc tiền đồng bảo hiểm trong
chương trình của quý vị.*
Quý vị có thể phải thanh toán
tiền đồng trả hoặc tiền đồng
bảo hiểm cao hơn.*

Áp dụng tiền phạt do ghi danh trễ vào chương trình Medicare Phần D

Mặc dù quý vị không được yêu cầu ghi danh vào Phần D, nhưng có khoản tiền phạt 1% lệ phí bảo hiểm trung bình hàng tháng cho mỗi tháng quý vị ghi danh trễ. Khoản này phải được thanh toán hàng tháng miễn là khi quý vị còn ghi danh vào Phần D.

*Nếu quý vị có cả Medicare và Medicaid, các dịch vụ của quý vị trước tiên được Medicare thanh toán và sau đó tới Medicaid thanh toán. Khoản đài thọ Medicaid của quý vị tuỳ thuộc vào thu nhập, các nguồn lực của quý vị và các yếu tố khác. Một số người nhận quyền lợi Medicaid toàn phần. Để biết phần giải thích về những người có thể ghi danh, vui lòng xem phần Medicaid trong Tóm tắt quyền lợi. Quý vị có thể tìm một danh sách đầy đủ các cơ sở và nhà chăm sóc sức khỏe trong mạng lưới trong chương trình trên trang mạng của chúng tôi.

Chọn chương trình UnitedHealthcare được điều chỉnh theo nhu cầu về y tế cụ thể của quý vị. Chúng tôi cung cấp các chương trình được thiết kế cho những người mắc bệnh tiểu đường và/hoặc suy tim hoặc có Medicaid toàn phần. Chọn chương trình đáp ứng nhu cầu của quý vị. Nếu quý vị là người hưởng quyền lợi Medicare mắc:

Bệnh tiểu đường và/hoặc suy tim

Chương trình UnitedHealthcare Medicare Silver dành cho quý vị. Để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, quý vị phải:
• Có cả Medicare Phần A và Phần B
• Được chẩn đoán mắc một trong các tình trạng mạn tính sau đây:

+ Bệnh tiểu đường + Suy tim mạn tính

Nếu quý vị có khoản đài thọ Medicaid
toàn phần và Trợ giúp phụ trội (Extra
Help), chương trình UnitedHealthcare
Medicare Silver cũng sẽ cung cấp cho
quý vị:

• $0 lệ phí bảo hiểm chương trình hàng tháng
• $0 khoản đồng thanh toán cho các quyền lợi được Medicare đài thọ

 

 

Medicaid toàn phần

Chương trình UnitedHealthcare Dual Complete Choice dành cho quý vị. Để đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, quý vị phải:
• Có cả Medicare Phần A và Phần B
• Khoản đồng thanh toán Medicare Phần A và Phần B được tiểu bang đài thọ

Những nguồn trợ giúp hữu ích

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận Trợ giúp phụ trội (Extra Help)

Trợ giúp phụ trội (Extra Help) là một chương trình dành cho những người có thu nhập hạn chế cần giúp đỡ trong việc thanh toán lệ phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và tiền đồng trả Phần D. Để biết xem quý vị có đủ điều kiện được Trợ giúp phụ trội (Extra Help) hay không, vui lòng gọi:
• Sở An sinh Xã hội theo số 1-800-772-1213, TTY 1-800-325-0778
• Văn phòng Medicaid của tiểu bang quý vị

Các chương trình được bảo hiểm qua UnitedHealthcare® Insurance Company hoặc một trong các chi nhánh của công ty UnitedHealthcare® Insurance Company, một tổ chức Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare và một nhà tài trợ Phần D được Medicare chấp thuận. Việc ghi danh vào các chương trình này tùy thuộc vào việc chương trình tái ký kết hợp đồng với Medicare.
Nhà chăm sóc sức khỏe ngoài mạng lưới/không ký hợp đồng không chịu trách nhiệm điều trị cho hội viên của Chương trình, ngoại trừ trong trường hợp cấp cứu. Vui lòng gọi theo số của ban dịch vụ khách hàng hoặc xem Chứng từ bảo hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, bao gồm khoản đồng thanh toán áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.
Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Gọi số 1-855-545-9340, TTY 711 để biết thêm thông tin.

Gọi ngay 281 777 4287 để được hổ trợ

Medicare, Healthcare, Life insurance.
Auto, Home, Commercial insurance.
Travel, Short term medical and other insurances.

Liên hệ